Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov  popisujú ako spoločnosť Dokument Logistik, s.r.o. získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach ňou vykonávaných.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov  prosím kontaktujte zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Dokument Logistik, s.r.o. na ad­rese : Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, prípadne e-mailom na adrese: dpo@doklog.eu alebo na tel. čísle +421 249 202 060

Na účely týchto Podmienok ochrany osobných údajov nižšie uvedené pojmy znamenajú:

Osobné údaje – sú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je v rozsahu poskytnutých údajov identifikovateľná alebo by mohla byť identifikovaná a ktoré prevádzkovateľ spracúva na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov,

Prevádzkovateľ – je spoločnosť Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45747/B, (ďalej len „ Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“),

Sprostredkovateľ – je iný subjekt ako Prevádzkovateľ, ktorý na základe poverenia Prevádzkovateľom spracúva Osobné údaje,

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR“),

Zákon – Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon“),

Spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPOLOČNOSŤ ZÍSKAVA

Osobné údaje, ktoré Spoločnosti dobrovoľne poskytnete v prípade :

 • že sa rozhodnete na webovej stránke Spoločnosti – www.doklog.eu vyplniť a odoslať kontaktný formulár s Vašimi podnetmi, návrhmi , otázkami alebo,
 • že sa rozhodnete kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom e-mailu.

Akékoľvek Osobné údaje poskytujete Spoločnosti výlučne na základe Vášho dobrovoľného a slobodného rozhodnutia. Berte na vedomie, že bez poskytnutia Osobných údajov nemôže Spoločnosť reagovať v kontexte s Vašim podnetom či žiadosťou.

Poskytnutím svojich Osobných údajov zodpovedáte za ich správnosť, úplnosť a pravdivosť a Spoločnosť v tej súvislosti nezodpovedá za škody, ktoré by Vám, alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPOLOČNOSŤ ZÍSKA Z VÁŠEJ NÁVŠTEVY NA WEBOVEJ STRÁNKE

Spoločnosť môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku Spoločnosti (ďalej len „stránka“), ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré servery Spoločnosti automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní stránky;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov partnerov Spoločnosti alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré Spoločnosť získa prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, stávajú sa Osobnými údajmi v momente, kedy sú priradené ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. v prípade používania stránky s prihláseným užívateľským kontom.

AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVA SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov za nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu v akom ste jej odoslali vyplnený kontaktný formulár.

REAKCIA NA OBSAH FORMULÁRA, E-MAILU

Spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu : meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a prípadne ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom e-mailu na účely Vášho kontaktovania , alebo na účely vybavenia Vašej otázky alebo žiadosti , prípadne aby Spoločnosť vykonala iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou alebo žiadosťou.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na zodpovedanie Vašej otázky alebo žiadosti, alebo kým Spoločnosť vykoná opatrenia v súvisiace s Vašou otázkou alebo žiadosťou.

VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ V SÚVISLOSTI S UPLATŇOVANÍM PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA GDPR

Spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a prípadne ďalšie údaje, ktoré jej poskytnete prostredníctvom formulára alebo e-mailu za účelom vybavenia Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom spracúvania pre tento účel je plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z GDPR.

V tomto prípade budú Vaše osobné údaje uložené po splnení účelu spracúvania po dobu 5 rokov.

KOMU SÚ SPRÍSTUPŇOVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch :

 • ak taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb,
 • dotknutým zamestnancom Prevádzkovateľa a prípadným Sprostredkovateľom.

So subjektmi, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvára Spoločnosť v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov, v ktorých ich zaväzuje spracúvať Vaše osobné údaje s podmienkami v zmluve stanovenými.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva :

 1. Právo na prístup k údajom
  Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše Osobné údaje a žiadať o prístup k týmto Osobným údajom (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Prevádzkovateľ spoplatniť) a informáciu o:

  • účele spracúvania Osobných údajov,
  • kategórii spracúvaných Osobných údajov,
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu Osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov,
  • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás,
  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Právo na opravu
  Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
 3. Právo na vymazanie
  Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

  • už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané,
  • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
  • namietate ich spracúvanie,
  • boli Vaše Osobné údaje získané nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz plnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

  • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť Osobných údajov,
  • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
  • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Prevádzkovateľ overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
  Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby Vám boli poskytnuté Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby Prevádzkovateľ preniesol tieto Osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ale iba v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 6. Právo namietať
  Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Na základe Vašej námietky Spoločnosť vyhodnotí, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad oprávnenými záujmami Spoločnosti, ktoré sleduje spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Prevádzkovateľom na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.
 7. Právo iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
  Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Všetky Osobné údaje, ktoré Spoločnosť zhromažďuje a spracúva, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Spoločnosť neustále zlepšuje a implementuje nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov,
 • bez ohľadu na všetky vykonané opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné,
 • časti stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Spoločnosťou a teda, nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť alebo upravovať,
 • ak Spoločnosť urobí akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov, umiestni nové Podmienky ochrany osobných údajov na stránke a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany osobných údajov bude informovať aj prostredníctvom emailu,
 • takto zmenené Podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý Spoločnosť určí ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním (každou návštevou) stránky vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Za ochranu osobných údajov, zodpovedná osoba:

Mgr. Jana Kubalová
+421 249 20 20 60
dpo@doklog.eu